Staten­vragen over de aanleg van groot­schalige zonne­parken op land­bouw­gronden.


Indiendatum: jul. 2017

Geacht college,

Op verschillende plekken in onze provincie is onrust ontstaan onder de bevolking door plannen voor de aanleg van grote zonneparken door commerciële bedrijven, vaak zonder het vooraf meenemen van omwonenden en evt. lokale coöperaties. Dit terwijl de provincie steeds aangeeft dat draagvlak belangrijk en essentieel is.

De laatste weken zijn tenminste twee geplande zonneparken in het nieuws gekomen namelijk Harpel, een mega-zonneweide van ca 100 ha. i en Finsterwolde, een zonnepark dat stroom moet opwekken voor 2500 huishoudens vlak buiten het dorp. ii

Naar aanleiding van dit nieuws heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Het lijkt er op dat grote bedrijven soms bepalen hoe en waar er een commerciële zonneweide komt. In het geval van de Gemeente Vlagtwedde is er nog geen energievisie en worden politiek en omwonenden overvallen door het plan. Projectontwikkelaar Powerfield lijkt daar een besluit afgedwongen te hebben over de hoofden van politiek en omwonenden heen. Past deze gang van zaken in de visie van het college? Zo ja, kunt u dat uitleggen? Zo niet, wat gaat u er aan doen?
  2. Vindt u met ons dat gemeentes, binnen de kaders gesteld door de provincie, gewenste locaties vooraf zouden moeten kunnen aanwijzen en dat deze plekken niet gekozen dienen te worden door commerciële bedrijven? Kunt u uw antwoord motiveren?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is dat de energietransitie en dus ook eventuele zonneweiden zoveel mogelijk draagvlak moet hebben onder de bevolking en dat daarom omwonenden altijd, en in een vroeg stadium betrokken dienen te worden bij de plannen? En vindt u met ons dat omwonenden deel moeten kunnen nemen in een dergelijk project (als het gaat om hun eigen energievoorziening) en ook dat zij compensatie moeten krijgen als hun woongenot door het project wordt aangetast? Zo ja, hoe gaat u daar voor zorgen? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er eerst gekeken moet worden naar leegstaande industrieterreinen, daken en infrastructurele objecten voor het plaatsen van zonnepanelen? Graag een gemotiveerd antwoord.
  5. Welke formele rol ziet u voor zichzelf weggelegd in situaties als deze?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren

i http://www.dvhn.nl/groningen/Vlagtwedde-verwelkomt-zonnepark-22323350.html

ii http://www.rtvnoord.nl/nieuws/180193/Onrust-in-Finsterwolde-om-zonnepark

Indiendatum: jul. 2017
Antwoorddatum: 19 jul. 2017

Datum: 12/09/2017
Documentnr: 2017-082.789/37/A.31 K1269
Behandeld door: R.R.A.M. Appels
Antwoord op: uw brief van 19 juli 2017
Onderwerp: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO over de aanleg van grootschalige zonneparken op landbouwgronden.

Geachte mevrouw Voerman,

Op 19 juli 2017 heeft u schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van twee nieuwsberichten; in het Dagblad van het Noorden m.b.t. een zonnepark in Vlagtwedde en op RTV Noord m.b.t. zonnepark in Finsterwolde. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen.

1. Het lijkt er op dat grote bedrijven soms bepaien hoe en waar er een commerciëie zonneweide komt. in het gevai van de Gemeente Viagtwedde is er nog geen energievisie en worden poiitiek en omwonenden overvaiien door het pian. Projectontwikkeiaar Powerfieid iijkt daar een besiuit afgedwongen te hebben over de hoofden van poiitiek en omwonenden heen. Past deze gang van zaken in de visie van het coiiege?
Zo ja, kunt u dat uitieggen?
Zo niet, wat gaat u er aan doen?

Het zonnepark Vlagtwedde ligt los in het buitengebied. Volgens de regels in de Provinciale Omgevingsverordening dienen wij voor deze locatie een aanwijzingsbesluit te nemen op basis van een vastgestelde gemeentelijke gebiedsvisie over zonne-energie. Deze visie is vastgesteld vóór het verzoek tot aanwijzing van de locatie. De vergunningaanvraag voor het zonnepark is volgens de gangbare procedure verlopen, waarbij inspraakmogelijkheden voor omwonenden en politieke besluitvorming geborgd zijn.

2. Vindt u met ons dat gemeentes, binnen de kaders gesteid door de provincie, gewenste iocaties voorafzouden moeten kunnen aanwijzen en dat deze piekken niet gekozen dienen te worden door commerciëie bedrijven? Kunt u uw antwoord motiveren?
Aan de hand van een gebiedsvisie zonne-energie geven gemeentes aan welke locaties zij wenselijk vinden voor mogelijke ontwikkeling van zonneparken. Binnen deze kaders kunnen initiatiefnemers van een zonnepark (zoals commerciële bedrijven) een projectvoorstel doen en vragen hierbij de gemeente of zij medewerking kan verlenen aan het voorstel. Voor locaties los in het buitengebied dienen wij deze locatie aan te wijzen op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie. Er is dus geen sprake van een situatie waar commerciële bedrijven locaties aanwijzen zonder bestuurlijke kaders.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het beiangrijk is dat de energietransitie en dus ook eventuele zonneweiden zoveel mogelijk draagvlak moet hebben onder de bevolking en dat daarom omwonenden altijd, en in een vroeg stadium betrokken dienen te worden bij de plannen? En vindt u met ons dat omwonenden deel moeten kunnen nemen in een dergelijk project (ais het gaat om hun eigen energievoorziening) en ook dat zij compensatie moeten krijgen als hun woongenot door het project wordt aangetast?
Zo Ja, hoe gaat u daar voor zorgen?
Zo nee, waarom niet?

Om draagvlak te creëren en te behouden voor zonneparken adviseren wij gemeentes en initiatiefnemers van zonneparken in een vroeg stadium omwonenden te betrekken. In de provinciale omgevingsvisie en - verordening geven wij het belang aan van zowel procesparticipatie als financiële participatie. Wij adviseren gemeentes dit onderwerp ook in een gebiedsvisie op te nemen en bij zonneparkprojecten een participatieplan te vragen. Hierbij dient er ook gekeken te worden naar de vraag of er omwonenden gecompenseerd dienen te worden en in welke mate.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er eerst gekeken moet worden naar leegstaande industrieterreinen, daken en infrastructurele objecten voor het plaatsen van zonnepanelen? Graag een gemotiveerd antwoord.
Wij vinden het belangrijk dat de beschikbare ruimte op daken en in bestaand stedelijk gebied zo slim mogelijk wordt gebruikt. Voor de energietransitie zijn echter daarnaast ook grootschalige initiatieven nodig, zoals zonneparken in het buitengebied. Om het buitengebied te beschermen zoeken we daarbij aansluiting bij bestaand stedelijk gebied. Alleen op basis van een integrale gemeentelijke gebiedsvisie kunnen wij locaties los in het buitengebied aanwijzen.

5. Welke formele rol ziet u voor zichzelf weggelegd in situaties als deze?
Hoe wij omgaan met zonneparken in onze provincie is vastgelegd in de omgevingsvisie en -verordening. Het zonnepark in Finsterwolde is aangrenzend aan stedelijk gebied en ligt onze rol als college van Gedeputeerde Staten in het doorlopen van de maatwerkmethode, oftewel de provincie begeleidt de locatiekeuze en inpassing. Het zonnepark in Vlagtwedde ligt los in het buiten gebied. Hier heeft de provincie ook de rol van het doorlopen van de maatwerkmethode. Daarnaast dienen wij in deze situatie de locatie aan te wijzen op basis van een gemeentelijke, integrale gebiedsvisie. In beide situaties stimuleren wij de gemeentes participatie zo goed mogelijk een plek te geven met betrekking tot zonnepark-ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de aanleg Ring Zuid voor de aanwezige vleermuizen in het gebied en uitvoering van de Wet Natuurbescherming

Lees verder

Statenvragen betreffende de verwachte sterfte onder vogels en vleermuizen bij de windparken Geefsweer en Oostpolder.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer