Staten­vragen betref­fende rietproef Lauwersmeer­gebied


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Op 22 februari 2018 schreef u op de site van de provincie[i] dat er geen echte belemmeringen meer zijn voor het uitvoeren van de rietproef in het Lauwersmeergebied. In 2018 ging deze niet door, omdat er nog gerechtelijke procedures liepen. De rechter heeft gesproken en ziet geen belemmeringen voor de uitvoering van die voor de ecologie in het gebied zo belangrijke proef. Dus plande u de proef voor het voorjaar van 2019.[ii]

Doel van de proef is om het waterpeil in het Lauwersmeer, dat kunstmatig rond -0,93 NAP wordt gehouden, in de winter zo’n 40 cm hoger te laten zijn.

We lezen onder andere dat de proef is uitgesteld omdat de initiatiefnemers eerst de bodemprocedure bij de Raad van State willen afwachten.

Naar aanleiding hiervan stelt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. De tegenstanders van een tijdelijke verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer vingen vorig jaar februari bot bij de Raad van State. De voorzieningenrechter stond de rietproef toe. Omdat het voorjaar al bijna begonnen was, achtte u (en het college van Friesland) de proef ''ecologisch niet zinvol’’. Waarom voert u nu plots juridische redenen aan voor verder uitstel?

2. Waarom laat u het uitvoeren van de rietproef nu plots afhangen van een uitspraak van een Groningse rechtbank over het monitoringsplan? [1]

3. Nu de rietproef weer wordt uitgesteld, vragen wij ons af wat de gevolgen zijn voor de ecologie bij het Lauwersmeergebied, inachtnemende het feit dat voor het Lauwersmeer vier officiële kernopgaven zijn geformuleerd, waarvan er twee gekoppeld zijn aan een wateropgave, namelijk het nastreven van een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren mede t.b.v. vogels zoals onder andere de kleine zwaan en de tweede, moerasvorming aan de randen van de meren voor landwater interactie, paaigebied vis en voor moerasvogels als roerdomp. Graag een uitgebreide toelichting, waarin u de gevolgen voor al deze subdoelen schetst, met daarbij ook aandacht voor het schedefonteinkruid waar de kleine zwaan op fourageert. [2]

4. Op pagina 303 van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeergebied lezen we dat het beheer van het waterpeil in het Lauwersmeer de meeste invloed heeft van alle verstorende activiteiten op de doelsoorten van het gebied. In hoeverre voldoet u, volgens u zelf, nog voldoende aan de richtlijnen van Brussel om dit gebied nog een Natura 2000 gebied te kunnen noemen?

5. In hoeverre bent u aan het nadenken over maatregelen die u moet treffen, indien de instandhoudingsdoelstellingen niet worden behaald en om welke maatregelen gaat het dan? Overweegt u bijvoorbeeld het aan banden leggen van jacht en beheer, één van de – overige - verstorende zaken?

6. Boze tongen zullen beweren dat u een impopulaire maatregel, die de rietproef in het gebied is, heeft uitgesteld onder druk van met name de agrariërs, waarbij de naderende verkiezingen een rol zouden spelen. Kunt u toelichten in hoeverre de weerstand onder een deel van de bevolking in het gebied uw besluit over de rietproef heeft beïnvloed?

7. In hoeverre heeft u uw besluit genomen in samenwerking met de betrokken beheerders van het gebied?

8. Het wederom uitstellen van de rietproef lijkt steeds meer afstel te worden. In hoeverre kunt u ons ervan verzekeren dat u nog steeds van plan bent de rietproef uit te voeren?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/rietproef-lauwersmeer-opnieuw-uitgesteld

[2] https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Natura-2000-Beheerplan-Lauwersmeer-8.pdf

[i] https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/provincies-groningen-en-fryslan-besluiten-rietproef-volgend-jaar-uit-te-voeren/

[ii] https://www.provinciegroningen.nl/projecten/rietproef-lauwersmeer/

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 29 jan. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende het doden van reeën en handhaving natuurcriminaliteit

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende gebruik laserapparatuur voor verjagen ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer