Staten­vragen betref­fende "hapjes" van wild bij infor­ma­tie­markt over Wet natuur­be­scherming


Indiendatum: okt. 2016

Groningen, 11 oktober 2016

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de hapjes van een wildslager bij een informatiemarkt over de Wet natuurbescherming.

Geacht college,

Woensdag 12 oktober 2016 wordt er een "Informatiemarkt over de nieuwe Wet natuurbescherming” gehouden in het atrium van het provinciehuis voor o.a. de Provinciale Statenleden. In de uitnodiging hiervoor valt te lezen: "Tot slot is ‘De wilde slager’ uit Groningen aanwezig met lekkere hapjes." Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1 Klopt de veronderstelling, dat er o.a. producten gemaakt van “wilde” dieren zullen worden aangeboden ter consumptie, althans dat er in elk geval gekozen is voor “de Wilde slager” vanwege diens associatie met “wilde” dieren? Wordt “de Wilde slager” hiervoor betaald door de provincie, of betaalt iemand anders en zo ja, wie?


2 Bent u het met onze fractie eens dat door hapjes uitgerekend bij deze infomarkt door “de Wilde slager” te laten verzorgen, uw College de suggestie wekt een politiek statement te maken over de waarde van wilde dieren, namelijk dat het normaal is deze als hapjes te serveren nadat ze het slachtoffer zijn geworden van jagers? Vindt u het acceptabel dat deze schijn gewekt wordt en waarom?


3 In hoeverre vindt u het wenselijk en politiek correct dat een commerciële belangengroep – die de jacht voorstaat – op deze manier een podium wordt geboden om de Provinciale Statenleden te benaderen en mogelijk te beïnvloeden? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het erop lijkt dat u de jachtlobby met plezier alle ruimte wilt bieden? Graag uw antwoord motiveren.


4 Bent u het met ons eens dat het beter was geweest om naast “de Wilde slager” ook een vegetarische “slager” uit te nodigen voor wat hapjes zodat aangetoond kon worden dat je voor lekkere “vleeschachtige” hapjes echt geen dieren hoeft te doden? Kunt u uitsluiten dat de “lekkere” hapjes van “de Wilde slager” de besluitvorming omtrent de Natuurvisie en –verordening beïnvloeden, zonder dat daar nu tegengewicht aan wordt geboden door bijv. de dierenbescherming, de faunabescherming of een andere vergelijkbare belangenorganisatie ook op dit zelfde moment een podium te bieden om de belevingswaarde en de intrinsieke waarde van het levende dier te benadrukken? Graag uw antwoord motiveren.


5 Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat voor een compleet beeld en het kunnen vellen van een weloverwogen oordeel over de jacht, niet alleen het eindproduct, namelijk lekkere hapjes, van belang is, maar ook beelden zouden moeten worden vertoond van jagers die dieren opjagen en hen doodschieten, net zozeer als beelden vertoond zouden moeten worden van dieren die gewond nog dagen, soms weken en maanden verder kreperen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u die vertonen?


6 Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het eigenlijk een zeer vreemde keuze is om vleeshapjes te serveren bij de bespreking van de wet Natuurbescherming, nu steeds meer wetenschappelijke stemmen opgaan om juist meer plantaardig voedsel te consumeren en minder vlees en zuivel, omdat dit zeer inefficiënte eiwitten zijn en al deze dierlijke eiwitten leiden tot een groot verlies van biodiversiteit, zowel in Nederland als mondiaal gezien? ( [1] Deze verwijzing is uiteraard slechts één van de vele). Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat indien dit college daadwerkelijk begaan zou zijn met natuur, hierom geen dieren waren geserveerd, maar dat men had gekozen voor vegetarische snacks om het goede voorbeeld te geven?

Met vriendelijke groet,

K. de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2013/73-4/167-170.pdf

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 11 okt. 2016

Mondeling beantwoord in de vergadering commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid van 12-10-2016, agendapunt 4, tijdsindex 0:20:40 e.v.: https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/244896/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2012-10-2016

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende uitlatingen van de Gedeputeerde over de puls(kor)visserij.

Lees verder

Statenvragen over mest- en biovergisters 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer