Schrif­te­lijke vragen vervuild slib woon­sche­pen­haven


Indiendatum: mrt. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende de sanering en de revitalisering van de woonschepenhaven in het Eemskanaal, gemeente Groningen

Geacht College,

De woonschepenhaven, gelegen aan het Eemskanaal, aan bedrijventerrein Driebond, wordt gerevitaliseerd. De gemeente Groningen heeft al tien jaar plannen hiertoe, welke dit voorjaar zullen worden uitgevoerd. Een onderdeel van deze revitalisering is het baggeren van (sterk) vervuild slib ter plekke. Er ligt ongeveer 12000 kuub vervuild slib dat met vrachtwagens afgevoerd zal moeten worden. Delen van de woonschepenhaven vallen in slibklasse 3, betreffende een classificering waarbij 0 het minst en 4 het ernstigst vervuild is. [1] Onder andere de vervuiling met kwik ligt boven de interventiewaarde.

Er zou al eerder worden gebaggerd. Toen de ernst van de vervuiling aan het licht kwam, heeft de aannemer de gemeente gedaagd, een zaak die de aannemer uiteindelijk in hoger beroep heeft gewonnen. De provincie heeft destijds, op straffe van een dwangsom van 10000 euro per dag, de gemeente gesommeerd het reeds gebaggerde slib met vrachtwagens af te voeren. Er werd niet verder gebaggerd.

In 2013 kwam het baggeren opnieuw ter sprake en inmiddels is het gehele plan van revitalisering gegund aan Oosterhof - Holman, voor een budget van 3 miljoen euro. Bewoners maken zich ernstige zorgen over dit beperkte budget. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren vroeg meermaals aandacht voor de problematiek rondom de revitalisering, waaronder de financiën en de ernst van de vervuiling. [2] [3]

Wij stellen hierover graag de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het feit dat de gemeente voornemens is opnieuw te beginnen met het uitbaggeren van de woonschepenhaven?
  2. Bent u hierover op de juiste wijze geïnformeerd? Kunt u dit toelichten?
  3. Bent u op de hoogte van de bestemming van het zwaar vervuilde slib? Is volgens u het plan van aanpak dat voor de sanering is opgesteld voldoende uitgewerkt?
  4. Hoe beoordeelt u het door de gemeente Groningen beschikbaar gestelde budget voor de revitalisering, gezien de voorgeschiedenis en huidige situatie? Acht u het budget toereikend? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke rol ziet u voor de provincie, wanneer het budget te laag blijkt te zijn? Loopt de provincie in dat geval een financieel risico?
  6. Er is onduidelijkheid over de juistheid van het gekozen rioleringssysteem.[4] Ziet u voor uzelf een toezichthoudende rol weggelegd in het kader van de Wet Milieubeheer?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

[1] Zie het rapport uit 2006 van Royal Haskoning, waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de vervuiling op de locatie van de kruising Eemskanaal en Winschoterdiep. Het is geautoriseerd door de Milieudienst, 13 januari 2010.

[2] https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-revitaliseringsplan-woonschepenhaven

[3] https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-de-voortgang-revitalisering-woonschepenhaven

[4] Er is gekozen voor een systeem van persleidingen, in plaats van een vrije-uitvalssysteem met toegang op het hoofdriool.

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geachte mevrouw De Wrede,


Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen inzake de sanering en revitalisering van de woonschepenhaven in het Eemskanaal van de gemeente Groningen, geven wij u onderstaand ons antwoord.


Wij verwijzen u voor deze vragen door naar de gemeente Groningen omdat wij aan de ene kant geen eigenaar meer zijn van het Eemskanaal, maar Rijkswaterstaat, en voor de woonschepenhaven de gemeente Groningen eigenaar is. En aan de andere kant omdat wij geen bevoegd gezag meer zijn voor verontreinigde waterbodems. In het kader van de Waterwet is dit het waterschap Hunze en Aa's. En voor wat betreft de toezichthoudende rol in het kader van de Wet Milieubeheer, is de gemeente Groningen verantwoordelijk, die dit heeft belegd bij de Omgevingsdienst Groningen.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen.

Interessant voor jou

Vragen betreffende vermindering kwikuitstoot kolencentrale RWE

Lees verder

Vragen betreffende bezwaarschrijft MOB tegen kwikuitstoot kolencentrale RWE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer