Trek de stekker uit de kolen­cen­trale van RWE


16 april 2014

De vergunning voor de kolencentrale van RWE is vandaag voor de tweede keer door de Raad van State als onvoldoende verklaard. Er is niet onderzocht welke effecten de lozing van grote hoeveelheden zeer giftig kwik op de Wadden zee heeft. Bovendien is niet gekeken naar de stikstofneerslag op de natuurgebieden Lieftingsbroek en Drouwenerzand. De drie noordelijke provincies moeten beide effecten in kaart brengen en met een oplossing komen. Over 26 weken volgt een nieuwe uitspraak. Nu er opnieuw is aangetoond dat de centrale een bedreiging vormt voor natuur en milieu verwacht de Partij voor de Dieren dat de centrale wordt stopgezet. Statenlid Anja Hazekamp: “Een zeer vervuilende kolencentrale neerzetten aan de rand van een kwetsbaar en onvervangbaar natuurgebied was van meet af aan een slecht idee. Energieopwekking uit steenkool is niet van deze tijd. In plaats van blijven zoeken naar manieren om de centrale toch in bedrijf te kunnen nemen verwachten wij dat de stekker nu definitief uit de centrale wordt getrokken.”

Bij ingebruikname van de centrale komt er een keur aan giftige stoffen in lucht en water terecht, en wordt warm water in de Waddenzee geloosd. De invloed op vogels, vissen en zeezoogdieren is groot: hun leefgebied wordt vervuild en de voedselketen verstoord. Stoffen zoals kwik zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. Andere stoffen, zoals stikstof, hebben schadelijke effecten op de kwaliteit van natuur in wijde omtrek, waaronder vele beschermde Natura 2000 gebieden.

Voor de aanvoer van kolen moet bovendien de Eemshaven verdiept worden. Door aantasting van de natuurlijke getijdenstroom verstoort dit de kwetsbare natuur van de Eems-Dollard, en door de vertroebeling van het water in de Eems, zal herstel van deze ernstig zieke rivier een haast onmogelijke opgave worden. Desondanks verleende de provincie Groningen toch een vergunning. De weerstand tegen de kolencentrale is groot. Er werden ruim zesduizend bezwaarschriften van verschillende natuurbeschermingsorganisaties en burgers bij de provincie bezorgd. Een deel hiervan is door de Raad van State in het gelijk gesteld.

Eerder deze week bracht het klimaatpanel IPCC een alarmerend rapport uit. Er moeten zeer drastische maatregelen genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de temperatuurstijging tot 2°C te beperken. Eén van de belangrijkste opgaven is het snel terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. In Europa stijgt de energieopwekking uit kolen echter nog steeds. Door de luchtvervuiling van Europese kolencentrales sterven er jaarlijks 22.000 mensen vroegtijdig. Hazekamp: “Het is code oranje voor het klimaat, en dus voor de mensheid. Europa is één van de hoofdveroorzakers van klimaatverandering, en Nederland doet met de bouw van deze centrale daar nog een grote schep bovenop. Een centrale in gebruik nemen die jaarlijks enorme hoeveelheden broeikasgassen uitstoot en mensen vroegtijdig doet sterven staat haaks op de weg die we moeten inslaan in de richting van duurzame energie. We moeten snel afkicken van onze fossiele brandstofverslaving en met alle mogelijke middelen inzetten op energie uit zon, wind, water en aarde, zodat gebruik van eindige grondstoffen overbodig wordt en kolen-, gas- en kerncentrales kunnen sluiten.”

Gerelateerd nieuws

Stop wedstrijden kraaienschieten

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich inzet om kraaienschietwedstrijden te stoppen. Doel van dergelijke wedstrij...

Lees verder

Visstand Waddenzee loopt verder terug: visserijsubsidies terugdraaien

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de visserijsubsidie voor het Hoogeland terugdraait, of aanvullende eisen stelt ...

Lees verder