Regeer­ak­koord versus natuur­ak­koord en nazorg­heffing vuil­stort­plaatsen


28 november 2012

De commissie Omgeving en Milieu sprak vandaag over de voortgang van het natuurakkoord tussen Rijk en provincies, mede in het licht van het nieuwe regeerakkoord. Het kabinet Rutte en staatssecretaris Verdaas spraken recentelijk uit dat zij de volledige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) willen realiseren, en dus terugkomen op de onder voormalig staatssecretaris Bleker geplande herijking van de natuur. Dit lijkt goed nieuws, maar tijdens de toelichting van de Gedeputeerde bleek dat er de bekende adders onder het gras zitten en dat een juichstemming voorbarig is. Het Rijk krabbelt al weer terug op de eerste uitspraken, door die voltooiing van de volledige EHS op de nog langere baan te schuiven. Waar in eerste instantie 2018 de deadline was, vorig jaar al verschoven naar 2021, wordt nu gesproken over een nog langere tijd om de natuurgebieden te realiseren. Een schokkend plan, aangezien het ene na het andere rapport aantoont dat de biodiversiteit met een rotgang achteruit holt en dat veel planten en dieren het niet meer redden in de Nederlandse natuur.

De Gedeputeerde sprak tijdens de vergadering uit dat hij wil vasthouden aan het Groenmanifest, in ieder geval tot 2016, om daarna weer eens verder te zien. Het Groenmanifest gaat uit van een verkleinde EHS in Groningen, en schrapt het grootste gedeelte van de Ecologische Verbindingszone's (EVZ), de voor de natuur zo cruciale 'verbindingswegen' tussen natuurgebieden. Bovendien wordt het budget voor maatregelen tegen verdroging gehalveerd, omdat het Rijk zijn bijdrage intrekt en de provincie dit maar deels weer aanvult. Uit een onlangs uitgekomen analyse en rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat juist verdroging, samen met versnippering, de grootste belemmering zijn om in Groningen de natuur weer in balans te krijgen.

De Partij voor de Dieren is zeer kritisch over de uitleg en intenties van de Gedeputeerde. Het Groenmanifest moet opengebroken worden, en de aanleg van EVZ's moet nu gestart worden, van wachten tot 2016 kan geen sprake zijn. Nu is er enige vorm van politieke wil en nieuw toegezegde financiering om natuur meer prioriteit te geven, en dat verdient snelle besluitvorming en uitvoering op provinciaal niveau. Uit eerder genoemd rapport blijkt ook dat de Europese natuurdoelen met een herijkte EHS niet gehaald gaan worden, terwijl de Gedeputeerde blijft herhalen dat de internationale verplichtingen leidend moeten zijn. Het is onbegrijpelijk dat het provinciebestuur dan halsstarrig wil vasthouden aan de herijking, en niet bereid is extra geld en inspanning te steken in volledige realisatie van de voor Groningen zo broodnodige natuurgebieden.
Anja Hazekamp vroeg verder of er ook bestaande natuur verkocht gaat worden om geld te verkrijgen voor natuuraanleg elders. De Gedeputeerde antwoordde dat er geen natuurvernietiging plaats gaat vinden, en dat natuur natuur blijft, ook al komt die in andere handen. Dit antwoord stemt de Partij voor de Dieren niet helemaal gerust, omdat natuur zonder het beschermingsregime van de EHS een veel groter risico loopt om alsnog in landbouw- of bedrijfsgrond te worden omgezet.
GS vindt het 'ongepast' om het einddoel dat is afgesproken in het Groenmanifest, te veranderen. De Partij voor de Dieren vindt dat de Gedeputeerde juist terug moet om met de manifestpartners te kijken hoe op zo kort mogelijke termijn de herijking teruggedraaid kan worden.


Een tweede agendapunt betrof de nazorgheffing vuilstortplaatsen. Wynanda van der Land opperde in haar bijdrage dat de provincie zich actiever op kan stellen voor duurzaam beheer van stortplaatsen. In andere provincies en in Duitsland lopen pilots waarbij vuil wordt hergebruikt of door biologische processen wordt afgebroken, zodat niet vele generaties na ons opgescheept blijven zitten met ons afval. Waarom worden deze technieken nog niet toegepast in Groningen? Gedeputeerde Boumans heeft naar aanleiding van deze suggestie toegezegd dat hij gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam stortbeheer van nog in gebruik zijnde stortplaatsen. Bovendien werd, na een vraag van de PvdA die voortborduurde op deze pilots, ook toegezegd dat er onderzocht wordt wat er mogelijk is op het gebied van recycling van afval dat op al gesloten stortplaatsen ligt.