Opinie: Opheffen mora­torium mega­stallen onzinnig


28 september 2012

Gedeputeerde Moorlag (PvdA) wil het moratorium op megastallen doorbreken om acht veehouders toch een vergunning te kunnen geven voor de bouw van een megastal in Groningen. Provinciale Staten stemden in maart 2012 in met het moratorium op megastallen. Het moratorium geldt in ieder geval tot de uitkomst van het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's van megastallen bekend is. Ook de door het Rijk toegezegde nieuwe wetgeving voor megastallen moet volgens het provinciaal besluit worden afgewacht. Onlangs bleek dat de Gezondheidsraad enkele maanden langer nodig heeft en in november haar conclusies presenteert.

Het College van Gedeputeerde Staten lijkt te willen zwichten voor de druk van enkele ondernemers. Echter de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Groningen, en van tienduizenden dieren, zouden hier leidend moeten zijn. Met de keus voor megastallen kiest het provinciebestuur voor aantasting van de volksgezondheid, dierenleed, natuur- en landschapsverkwanseling en vooral voor een pertinent onduurzame toekomst voor Groningen. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen megastallen. Zij willen geen fijnstof met virussen en bacteriën inademen of vlees met antibioticaresten eten, zij willen geen industriële stallen in hun omgeving of aan de horizon, geen aantasting van natuurgebieden door de overmatige uitstoot van ammoniak. Zij willen niet dat dieren in deze veefabrieken nog verder gedegradeerd worden tot produktiemiddel, zonder enig respect voor hun natuurlijke behoeften. Deze burgers willen dat vlees, melk en eieren op een mens-, dier- en milieuvriendelijke manier geproduceerd worden, en daar zijn geen megastallen voor nodig.

Het getuigt van wanbeleid om uit ongeduld de eigen besluiten aan de laars te lappen. Een meerderheid van Provinciale Staten, inclusief de PvdA, heeft aangedrongen op het moratorium. Dat besluit kan niet zomaar opzij geschoven worden. Bovendien schept dergelijk gezwalk een precedentwerking: meer vee-ondernemers zullen besluiten om naar Groningen te verkassen omdat het hier toch wel los lijkt te lopen met de regels.

De enige juiste stap is het omzetten van het moratorium in een definitieve stop op megastallen. Provinciebestuur, kies voor een kleinschalige, regionale, duurzame veehouderij, en daarmee voor een gezonde toekomst voor Groningen!