Provin­cie­be­stuur kiest voor rondweg Noordhorn


11 maart 2008


Gedeputeerde Staten van Groningen hebben vorige week gekozen voor een rondweg om Noordhorn en niet voor een weg tussen de dorpen Noord- en Zuidhorn. De Partij voor de Dieren betreurt deze keuze. De variant die nu door het college van GS is gekozen is heel erg schadelijk voor het Rietdal, een prachtig open gebied ten noorden van Noordhorn. Het stroomdal van de Oude Riet grenst direct aan het nationaal landschap Middag-Humsterland en de unieke samenhang tussen de verschillende gebieden wordt aangetast wanneer daar een weg wordt aangelegd.

Er wordt al jarenlang gesproken over de toenemende verkeersdrukte op de N355. Maar hoe druk het nou precies is en in de toekomst gaat worden, is nog niet precies duidelijk. Net zomin als de noodzaak van een nieuw tracé voor de N355. Temeer daar de bestaande verbinding, aan de andere kant van Noordhorn langs het bedrijventerrein, ook gewoon in gebruik blijft. De directe aanleiding voor deze plannen is niet het toegenomen dan wel toenemende verkeer, maar het feit dat de vaarweg zal worden verbreed en dat er daarom een nieuwe brug moet komen.

Volgens de Partij voor de Dieren moeten eerst de bereikbaarheid en de verkeersdrukte goed onderzocht worden. Wanneer daaruit blijkt dat een nieuwe weg echt noodzakelijk is, dan willen wij dat deze weg op een plek wordt aangelegd waar zo weinig mogelijk hinder voor de natuur, de dieren en de mensen is.

Er zijn momenteel eigenlijk nog maar 2 varianten in beeld; variant 4A-III en 5B-plus. Variant 4A-III loopt tussen Zuidhorn en Noordhorn door met een tunnel voor de N355 onder de Langestraat door. In de variant 5B-plus komt de rondweg ten noorden van Noordhorn, fietsers kunnen deze weg ‘oversteken’ via een fietstunnel. Deze variant gaat dwars door het Rietdal.

De Partij voor de Dieren wijst de variant 5B-plus zonder meer af, vanwege de ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het landschap van het Rietdal. Dit gaat niet alleen ten koste van de omgeving, maar ook ten koste van de leefbaarheid in Noordhorn. Ook GS zelf erkennen dat 4A-III beter is dan 5B-plus voor wat betreft de sociale aspecten en de omgevingsgerichte aspecten zoals natuur, bodem, water, natuur en landschap. Zij willen daarom compenserende maatregelen op het gebied van natuur en recreatie, die overigens nog verder uitgewerkt moeten worden

Vorig jaar is de werkgroep landschap, bestaande uit negen Statenleden – waaronder Anja Hazekamp- in het leven geroepen om te onderzoeken hoe de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Groninger landschap beter beschermd, hersteld en ontwikkeld kunnen worden. Alle politieke partijen in de Staten van Groningen roemen namelijk de kwaliteiten van het Groninger landschap. De fracties spreken bij herhaling uit dat de kwaliteiten van dit landschap behouden moeten blijven. Het aanleggen van een rondweg rond Noordhorn is wat ons betreft een typisch voorbeeld van landschapsvernietiging en verrommeling.

Daarnaast wordt hiermee een open gebied doorsneden door een drukke weg. Geluid en verlichting zullen zorgen voor verstoring en het leefgebied van dieren en planten raakt versnipperd. Zo ontstaan eigenlijk 2 delen met een verminderde natuurlijke kwaliteit, waarbij de weg een barrière is die beide gebiedjes van elkaar isoleert. Dit leidt tot verkeerssterfte voor de dieren die toch nog trachten zich te verplaatsen en de weg oversteken. Voor de mens heeft deze versnippering vooral betrekking op de ruimtelijke en visuele belevingswaarde. Van het traditionele landschap blijven nog slechts fragmenten over.

Op 23 april zal dit in Provinciale Staten besproken worden. Wij zullen ons in ieder geval uitspreken tegen het voorstel zoals dat nu aan ons gepresenteerd is.