Partij voor de Dieren presen­teert Manifest voor het Plat­teland


1 maart 2023

Meer boeren, meer natuur, gezondheid op 1 en wonen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland. Het is manifest is het antwoord van de Partij voor de Dieren op de omgekeerde vlaggen-beweging: minstens 75 procent minder koeien, varkens, kippen en andere landbouwdieren, een natuurvriendelijke landbouw zonder gif en het bevrijden van de boer uit de klem van de agro-industrie.

Voor álle bewoners van het platteland

Er is geen kloof tussen stad en platteland. Ieder mens heeft behoefte aan een fijne en gezonde plek om te wonen. Met ruimte om te leven en te genieten van de eigen
omgeving. Maar op veel plaatsen in Nederland is dit niet meer mogelijk. Nederland is namelijk vol. Tjokvol. Niet met mensen, maar met landbouwdieren. De internationaal opererende agro-industrie heeft een veel te grote stempel op het Nederlandse platteland gedrukt. Daardoor is de leefbaarheid fors afgenomen. Ondertussen zitten ook boeren klem: ze hebben geen verdienmodel, maar zijn het verdienmodel van anderen.

Juist op het platteland ondervinden mensen als eerste de gevolgen van de enorme
Nederlandse veehouderij. Stankoverlast door stallen. Luchtwegproblemen door de uitstoot van ammoniak. Ziekmakend landbouwgif dat zelfs in luiers van baby’s is aangetroffen. Steeds minder ruimte voor de natuur. Het sluipenderwijs verdwijnen van het unieke Nederlandse landschap.
Niet voor niets zijn er talloze initiatieven ontstaan van burgers die strijden tegen de gevolgen van de agro-industrie. Zij voelen zich vaak onmachtig. De Partij voor de Dieren is de stem voor deze mensen. Met een stem 15 maart op de Partij voor de Dieren weet je zeker dat je stem gaat naar de natuur, de dieren, natuurinclusieve landbouw en een gezonde woonomgeving voor iedereen.

Méér boeren
Nederland heeft méér boeren nodig. Sinds het begin van deze eeuw zijn we de helft van de boeren kwijtgeraakt. In de praktijk zijn veel boeren managers van megastallen. Veevoerbedrijven en slachthuizen incasseren vaak tussen de zeventig en negentig procent van het geld dat in de veehouderij verdiend wordt. Voor boeren blijft bijna niks over. De helft van de overgebleven boeren leeft inmiddels onder de armoedegrens.
De bio-industrie zit op een doodlopende weg. De Partij voor de Dieren wil boeren en dieren bevrijden uit dit onhoudbare systeem. Daarvoor in de plaats komt natuurinclusieve landbouw met een verdienmodel waarmee boeren een volwaardig inkomen verdienen.
Boeren worden financieel geholpen bij het omschakelen van veehouderij naar akkerbouw. Voor deze transitie worden (Europese) landbouwsubsidies gebruikt.
We vertrouwen op boerenvakmanschap waar samen wordt gewerkt met de natuur, in plaats van er tegenin te gaan. Akkerbouw wordt aangewend voor directe menselijke consumptie. Vlasteelt voor woningisolatie, voedselbossen en productie van bonen en andere gewassen worden financieel gestimuleerd. Hierdoor wordt de Nederlandse landbouw diverser. Door problemen in samenhang op te lossen, krijgen we een
landbouwsysteem met gezond voedsel, een gezonde bodem, een gezond verdienmodel en gezonde boeren.
Doordat boeren niet langer afhankelijk zijn van de agro-industrie, gaat er veel minder geld naar de producenten van kunstmest, landbouwgif en veevoer. Er blijft zo meer geld voor boeren over. Banken die dik verdiend hebben aan de agro-industrie gaan een
boerenbankbelasting betalen. Er komt een eerlijkeprijs-bewijs. Tussenhandelaren, supermarkten en andere retailers moeten bewijzen dat zij een eerlijke inkoopprijs betalen aan de boer. Doordat de Partij voor de Dieren de Btw op groente en fruit afschaft,
wordt gezond voedsel goedkoper, zonder dat dit ten koste gaat van het inkomen van boeren.
Als Nederlandse boeren niet worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van landen buiten Europa, worden boeren alsnog gedwongen om te kiezen tussen schaalvergroting of failliet gaan. De Partij voor de Dieren zet daarom een streep door internationale handelsverdragen die slecht zijn voor Nederlandse boeren. Om te beginnen met het
handelsverdrag met Brazilië, het EU-Mercosur-verdrag.

Méér natuur
Er komt veel meer echte natuur. Er is geen land ter wereld met zo veel landbouwdieren op een kluitje als Nederland. Bijna de helft van alle grond wordt opgeslokt door de veehouderij, zoals grasland voor koeien en snijmais en graan voor veevoer. Al het andere – waaronder de natuur – moet genoegen nemen met de andere helft. Ons land is te klein om zo veel ruimte te verspillen aan de veehouderij. Door te kiezen voor aanzienlijk minder dieren, komt er veel grond vrij. Die grond gaan we voor een flink gedeelte teruggeven aan de natuur.
De ecologische hoofdstructuur komt er zo snel mogelijk, uiterlijk in 2027. Er komt daardoor in ieder geval natuur bij ter grootte van de provincie Drenthe. De Partij voor de Dieren verhoogt in de waterschappen het waterpeil, zodat veengebieden weer hersteld worden.

Gezondheid op 1
Het platteland wordt schoon en gezond. De landbouw wordt gifvrij en stinkende stallen gaan dicht. Minder dieren betekent minder megastallen en minder mest. Mestvergisters, die voor stankoverlast en luchtverontreiniging zorgen, kunnen we daarom sluiten.
De risico’s op voor mensen gevaarlijke dierziektes (zoönosen) worden door een forse krimp van de veestapel een stuk kleiner. De Partij voor de Dieren maakt in de Tweede Kamer definitief een einde aan gevaarlijk landbouwgif en scherpt de Wet geurhinder en
veehouderij fors aan.

Wonen voor iedereen
Iedereen wil een dak boven het hoofd. Maar voor veel mensen in Nederland is dat moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Bijna overal zijn er te weinig huizen, waardoor mensen niet verder kunnen met hun leven. Doordat de veehouderij te veel stikstof uitstoot, is de bouw van bijna honderdduizend nieuwe woningen in gevaar.
De Partij voor de Dieren wil ruimte voor iedereen om te kunnen wonen. Met een krimp van minimaal 75% van het aantal dieren in de veehouderij en maatregelen voor de industrie, luchtvaart en verkeer lossen we de stikstofcrisis op. Zo komt er meer ruimte om woningen
te bouwen, ook op het platteland.

Gerelateerd nieuws

Actie tegen ganzenjacht bij provinciehuis

Gedeputeerde Johan Hamster speelde vandaag een bijzonder spel op het plein voor het provinciehuis: ganzenbord maar dan anders...

Lees verder

Partij voor de Dieren tekent Regenboog Stembusakkoord

Meint Kolthof, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren Groningen, heeft vandaag zijn handtekening gezet onder het 'Regenbo...

Lees verder