Nieuws uit het Water­schap Hunze en Aa's


24 april 2009

Sinds 8 januari 2009 is Gerard Kuipers, lid van de Partij voor de Dieren, geïnstalleerd als algemeen bestuurslid voor het waterschap Hunze en Aa's.
Het is geweldig dat de Partij voor de Dieren in alle waterschappen waar zij deelgenomen heeft aan de verkiezingen ook zetels heeft gekregen! De kiezer heeft, gelet op de verkiezingsuitslag, gekozen voor een groener waterschap. Je mag dan ook verwachten dat de stem van de kiezer wordt gerespecteerd en er een groener beleid volgt. Naast de Partij voor de Dieren zijn er meer partijen die voor waterschap Hunze en Aa's een vrij groen programma hebben opgesteld. In totaal zijn er 16 zetels voor ingezetenen. De Partij voor de Dieren heeft er 1, Water Natuurlijk 4, de PvdA 3, de ChristenUnie 1 en het Bosschap (geborgd) ook 1. Van deze partijen en belangengroeperingen mag, op basis van hun verkiezingsprogramma, worden verwacht dat zij dier-, natuur- en milieuvriendelijke voorstellen zullen steunen. De PvdD zal daar in het waterschap in ieder geval haar uiterste best voor doen. Daarnaast hoop ik ook andere partijen te overtuigen hun groene kant te laten zien.

Je merkt dat men in het waterschap nog moet wennen aan de toetreding van politieke partijen tot het algemeen bestuur. Ik heb uit de organisatie vernomen dat er meer discussie plaatsvindt en dat er ook een toename is aan kritische vragen. Dit zie ik in elk geval als positieve veranderingen!
Het algemeen bestuur heeft een belangrijk controlerende functie. Vanuit dat oogpunt is een meer kritische houding van AB leden zeker op zijn plaats. Ik zal het waterschap in de eerste plaats scherp houden op dierenwelzijns- , natuur- en milieuaspecten. Het waterschap heeft in deze zaken ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Denk maar aan de vele gemalen waar vissen niet levend uit komen. Of aan de wrede verdrinkingsdood van tussen de 200.000 en 400.000 muskusratten per jaar(!) wat elk jaar €31 miljoen euro kost. Geld wat volgens de Partij voor de Dieren veel beter aan andere zaken kan worden besteed. Er is immers nog nooit een dijk doorgebroken als gevolg van graverij van muskusratten. Het is dan ook heel verstandig dat de Provincie Groningen een onderzoek is gestart om alternatieven te bedenken voor de huidige muskusrattenbestrijding. Ook bij het onderhoud van waterwegen komen veel dieren om. Hunze en Aa's heeft in haar onderhoudsplannen wel de Flora en Faunawet meegenomen, maar het is mij nog onvoldoende duidelijk of hieraan in de praktijk ook goed gevolg aan wordt gegeven. In ieder geval komen "dieren" en "dierenwelzijn" in het concept Bestuursprogramma (waar het beleid voor de komende jaren in is opgenomen) in het geheel niet voor! Dat geeft wel aan dat het waterschap op dit moment nog onvoldoende belang hecht aan dierenbelangen bij de uitvoering van haar belangrijke taken.
Ik maak me er sterk voor dat deze belangen goed en zorgvuldig worden meegewogen in de beraadslaging en de uitvoering van het werk door het waterschap.