Mega­stallen in Groningen - Provincie laat bij ontwerp Provin­ciaal Omge­vingsPlan deur wagenwijd open voor groot­schalige melk­vee­hou­derij


10 februari 2009


Groningen, 10 februari 2009 – De Partij voor de Dieren roept via haar website op tot actie tegen het nieuwe Provinciaal OmgevingsPlan 2009 – 2013 (POP) dat tot 10 maart ter inspraak ligt. Alhoewel nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij hierin gelukkig worden verboden, maakt het nieuwe POP het toch mogelijk dat er veefabrieken met 1000 stuks melkkoeien zullen verrijzen. Daarom coördineert de Partij voor de Dieren een protestactie waarbij mensen op het POP kunnen reageren.

In het nieuwe POP wordt onder intensieve veehouderij alleen het houden van varkens, vleeskalveren, pelsdieren en pluimvee verstaan. Het levenslang opsluiten van zo’n duizend koeien in één stal valt hier dus buiten en kan gewoon doorgang vinden.

Via de Groningse website van de Partij voor de Dieren (groningen.partijvoordedieren.nl) kunnen mensen een email versturen, waarin zij het College van Gedeputeerde Staten oproepen om deze koeienfabrieken te weren. De Partij voor de Dieren zal al deze reacties verzamelen en deze aan het eind van de inspraakperiode aanbieden aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen.

Er bestaan plannen om veefabrieken met meer dan 800 koeien te bouwen in de stad Groningen, in Stedum en in Rhederveld. Dat worden de grootste melkveebedrijven van Nederland.

Megastallen hebben grote negatieve gevolgen. De dieren komen nooit meer buiten en kunnen geen natuurlijk gedrag uitoefenen. Grote hoeveelheden dieren bij elkaar betekenen grote risico's op het gebied van dierziektes. De grote stallen zijn lelijk en verminderen de belevingswaarde van het Groningse landschap. Veevoer wordt (deels) van ver weg aangevoerd, waarbij door het kappen van regenwouden het klimaat en de biodiversiteit ernstig worden aangetast.