De weg naar een scha­lieg­aswin­nings­vrije provincie


11 november 2013

De Provinciale Staten hebben zich vorige week uitgesproken tegen schaliegaswinning, middels het steunen van de motie van de Partij voor de Dieren (mede ingediend door GroenLinks, D66 en PvdA). Een duidelijk signaal naar Den Haag. Hieronder wordt de weg naar het schaliegaswinningvrije Groningen uiteengezet, waarin de Partij voor de Dieren wederom als haas in de marathon fungeerde.

Gesneuvelde pogingen tot bespreking
De Partij voor de Dieren wilde in februari dit jaar al een motie indienen over het weren van schaliegaswinning in de provincie. Alle overige fracties vonden het toen echter nog te vroeg om over schaliegas te spreken. Statenlid Anja Hazekamp vroeg daarop reactie van het College op de motie, voor de commissievergadering van 16 oktober. Uiteindelijk wilde GroenLinks samen met de Partij voor de Dieren de motie nogmaals indienen tijdens de Statenvergadering van 25 september. Dit initiatief sneuvelde echter, omdat de overige fracties het onderwerp bij de commissie pas wilde bespreken, zoals de Partij voor de Dieren had verzocht.

Commissievergadering: voorbespreking
Tijdens de Commissie Omgeving en Milieu van 16 oktober was het dan zover; de Provinciale Staten spraken voor het eerst over schaliegas. Het College had, op verzoek van de Partij voor de Dieren, een reactie op de motie gegeven, maar nam geen standpunt in over schaliegas. Als argumenten hiervoor werden genoemd, dat de NAM vooralsnog geen plannen heeft om naar schaliegas te boren in de provincie en dat het College zich wil focussen op aardgaswinning, waarbij kennelijk geen ruimte rest om een standpunt te vormen over schaliegas.

Reacties van de fracties waren verdeeld. Waar partijen als GroenLinks zich achter de mening van de Partij voor de Dieren schaarden, bleef de VVD vasthouden aan de argumenten van het College, dat er, naast de focus op aardgas, geen ruimte is om te beslissen over schaliegas. De SP noemde de agendering door de Partij voor de Dieren populistisch, omdat volgens deze partij de urgentie ontbrak, maar stond desondanks wel achter de motie. Ook wilden enkele partijen, zoals CDA, wachten op meer onderzoek, inclusief de daarbij horende proefboringen; ondanks de vele wetenschappelijke bewijzen van de desastreuze milieu- en volksgezondheidseffecten van schaliegaswinning. Het onderwerp werd als bespreekpunt geagendeerd voor de Statenvergadering van 6 november.

Statenvergadering: de beslissing
Tijdens de Statenvergadering van 6 november diende de Partij voor de Dieren een motie in, die GroenLinks, PvdA en D66 mede ondertekenden. De Partij voor de Dieren betoogde dat het naar de Groningers toe niet goed te praten valt, wanneer wij als provinciebestuur geen duidelijk signaal afgeven naar het Rijk, om meer gasboringen en daaruit voortvloeiende onrust te voorkomen. Schaliegas is heel erg schadelijk voor mens, dier en milieu en bovendien hoogstwaarschijnlijk niet rendabel. Bovendien wordt de tranisitie naar duurzame energievormen belemmerd en als klap op de vuurpijl neemt de kans op aardbevingen toe.

Het onderwerp zorgde voor een behoorlijke discussie. Het CDA noemde de motie een 'loos signaal' en 'onzinnig'. PVV vond dat de discussie voor de kat zijn viool werd gevoerd en vergeleek de motie met een motie voor een visverbod op orka's in Waddenzee, allebei gaande over niet bestaande situaties. De PVV suggereerde hiermee onterecht dat er geen schaliegas in de Groningse bodem zit. De PvdA, Christen Unie, GroenLinks, D66 en SP erkenden wel het dreigende gevaar en konden de motie steunen. ChristenUnie noemde onder andere het gevaar voor drinkwaterkwaliteit en GroenLinks noemde de antwoorden van het College op de motie een 'stap terug in de tijd'. Gedeputeerde Staghouwer erkende dat meer boringen en bevingen in Groningen niet wenselijk zijn, maar gaf aan dat het College daar vooralsnog geen gevaar voor ziet, vanwege de kleine winningsgebieden in de provincie.

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen; alleen VVD, PVV en CDA stemden tegen. Vanaf heden is daarmee voor iedereen duidelijk dat, als het aan de provincie ligt, in de Groningse grond niet naar schaliegas geboord wordt.

Kijk hier voor de motie

Kijk hier voor de bijdrage van Anja Hazekamp