motie: POP3 gelden­ver­deling


11 november 2016

Betreft : POP3 geldenverdeling

Datum PS : 9 november 2016

Onderwerp : Begroting 2017

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* hiertoe vanaf begin 2017 een POP3-regeling wordt opengesteld, waar ondernemers in deze sector gebruik van kunnen maken voor investeringen in de verduurzaming van hun bedrijf;

* het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week naar buiten heeft gebracht dat de biodiversiteit in Nederland nog steeds verder achteruit gaat

* Duurzaamheid een heel breed begrip is;

Overwegende dat:

* Biodiversiteit in de landbouw landelijk sterk onder druk staat.

Verzoeken het college:

* Te bezien of het mogelijk is om voor investeringen die de biodiversiteit direct ten goede komen, dan wel leiden tot het stoppen van verlies aan biodiversiteit een extra premie of hogere vergoeding te hanteren, dan wel om middels andere gunstiger voorwaarden deze extra te stimuleren binnen deze POP3 openstelling;

* Een voorstel hiertoe op korte termijn aan de Staten voor te leggen.

en gaan over tot de orde van de dag!

K. de Wrede

Partij voor de Dieren

Dominique de Haas

Partij van de Arbeid


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer