Motie: Hulp bij scha­de­re­geling en compen­satie waar­de­daling woningen


11 november 2016

Betreft : Hulp bij schaderegeling en compensatie waardedaling woningen

Datum PS : 9 november 2016

Onderwerp : Zienswijze ontwerp Rijksinpassingsplan Windpark N33

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* het rijk heeft besloten een groot windmolenpark neer te zetten langs de N33;

* het algemeen bekend is dat huizenprijzen hierdoor dalen;

* er voor Rijksenergieprojecten de mogelijkheid is om een beroep te doen op een planschaderegeling;

* er voorbeelden zijn van goede compensatieregelingen elders in het land, betaald door de initiatiefnemers van windparken;

Overwegende dat:

* er bij omwonenden veel weerstand is tegen dit windpark;

* zij recht hebben op maximale planschade- en compensatieregeling;

* een windfonds over het algemeen bedoeld is voor "maatschappelijke initiatieven en projecten" en niet ter compensatie voor individuele schade van burgers.

Verzoeken het college:

* te laten onderzoeken wat de daadwerkelijke waardedaling is van woningen binnen twee km van het windmolenpark N33;

* vervolgens in samenwerking met de betreffende gemeenten en omwonenden het maximale te doen richting het rijk om tot een schaderegeling te komen die recht doet aan individuele gedupeerden;

* om, voor zover de schaderegeling daar niet in voorziet, de rest van de schade ter compensatie bij de initiatiefnemers neer te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Marc Scheffers
Groninger Belang


Status

Verworpen

Voor

GroningerBelang, PartijvoordeDieren, PVV

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PartijvoorhetNoorden, PvdA, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer