Mili­eu­be­leidsplan en klachten geluids­overlast


11 juni 2014

In het milieubeleidsplan staat op pag. 25 het volgende te lezen: Gedeputeerde Staten zal nog een nadere positie bepalen met betrekking tot de winning van schaliegas. Dat is een rare opmerking want in november 2013 is er een motie aangenomen in de Staten waarin stond dat proefboringen en boringen voor de winning van schaliegas ongewenst zijn, dat dit kenbaar zou worden gemaakt aan de minister en dat in onze provincie het voorkomen van boringen zou worden geborgd in de komende structuurvisie ondergrond. Dan is de positie toch al bepaald? Graag uw reactie.

In de brief van de Stichting laagfrequentgeluid wordt een aantal voorstellen gedaan. Genoemd worden onder andere het toegankelijker maken van de klachtenprocedure; het instellen van een medisch bevolkingsonderzoek en het opzetten van een monitoring of meetnet. In hoeverre is GS bereid deze voorstellen over te nemen?

Verder, wij vinden de constatering die gedaan wordt door de SP, dat veel mensen geen respons kregen op hun klacht, zorgelijk. We zijn benieuwd naar de antwoorden op de door hen gestelde vragen.

(Gedeputeerde heeft toegezegd dat de aangenomen motie schaliegas aan het milieubeleidsplan wordt geniet, zodat het onderdeel wordt van het plan. Gedeputeerde bevestigd dat dit inmiddels zo is afgesproken in deze Staten.)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer