Commis­sie­ver­ga­dering Omgeving en Milieu van 3 november 2010


4 november 2010

Commissievergadering Omgeving en Milieu van 3 november 2010:


Belangrijke onderwerpen:


Meerstad:

Er waren vooral veel vragen over de tot standkoming van de robuuste verbindingszonde tussen het Zuidlaardermeer en Westerbroek, nu het nieuwe kabinet aangekondigd heeft niet meer te willen investeren in de Ecologische Hoofdstructuur. Binnenkort vindt hierover overleg plaats tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies. Hierna zal er een brief verschijnen met de uitkomst van dit overleg en dan zal ook duidelijk worden hoe “groot de schade” is. De Partij voor de Dieren wilde ook nog graag weten, hoe het zit met de gronden die boven het Slochterdiep liggen. De provincie heeft namelijk besloten om dit gedeelte van Meerstad te schrappen, vanwege de economische malaise. Het blijkt dat deze gronden weer een agrarische bestemming krijgen. En gezien de aard van en ligging van het gebied, is het waarschijnlijk dat er grasland en daaraan gekoppeld melkveebedrijven zullen komen. Hierover meer in de volgende Statenvergadering op 17 november aanstaande.

Kippenstallen en windmolens in Duitsland:
Enige weken geleden is het veelvuldig in het nieuws geweest: De bouw van een mega-vleeskuikenhouderij en 18 windmolens, vlak over de Duitse grens bij Ter Apel. Het gaat hier om een zogenaamd “grensoverschrijdend” project, waaraan bepaalde voorschriften zijn verbonden. De Duitse overheid was van mening dat zij keurig aan alle voorschriften had voldaan, maar het Provinciebestuur dacht hier heel anders over. Er is inmiddels ambtelijk overleg geweest, met als uitkomst dat er een conferentie “grensoverschrijdende projecten” belegd gaat worden. Verder is overeen gekomen dat er een ruime groenstrook aangelegd moet worden rondom de vleeskuikenstallen. De Partij voor de Dieren wilde natuurlijk antwoord op de vraag of er nog bezwaar gemaakt kan worden tegen de bouw van deze projecten. Helaas bleek dit niet het geval. De vergunningen zijn verstrekt en onherroepelijk. Schrale troost: Was er nog wel de mogelijkheid geweest om bezwaren in te dienen, dan had dit er zeker niet toe geleid dat de stallen en windmolens er niet waren gekomen.
“Voorstel vreemd aan de orde van de dag”:
Anja heeft vragen gesteld over het krantenartikel in het Dagblad van het Noorden van 14 oktober jongstleden. Hierin wordt gesuggereerd dat de bouw van een mega-melkveehouderij (met een te verwachten bouwblok van ongeveer 6 hectare), in het buitengebied van de gemeente Vlagtwedde, al min of meer “rond” is en dat het alleen nog een kwestie tijd is voor deze megastal in het mooie buitengebied van Vlagtwedde zal verrijzen.
De Partij voor de Dieren vroeg zich af of het aantal dieren dat in de krant wordt vermeld ook het daadwerkelijke aantal dieren is dat gehuisvest gaat worden en of de geplande 120.000 kippen er nu al dan niet bij gaan komen ? Wat betreft het aantal koeien moest de Gedeputeerde het antwoord schuldig blijven en als het gaat om de kippen moet bekeken worden of het hier nieuwvestiging betreft of niet. In het Provinciaal OmgevingsPlan staat immers dat er geen nieuwe stallen met kippen of varkens gebouwd mogen worden. Koeien mogen nog wel, omdat de Provincie dat niet ziet als intensieve veehouderij. Zelfs niet als het om 1800 koeien gaat ! Dat de ondernemer in kwestie (een Brabander overigens) al een grote stal in Brabant en Drenthe heeft, is in deze geen toetsingsmaatstaf. Anja merkte nog even fijntjes op dat Nederland vorige week met 13 miljoen Euro beboet is, omdat het melkquotum is overschreden. En dat, door deze stal toe te staan, de provincie er debet is aan is dat de staatsschuld nog verder op loopt. Hierop werd echter wat lacherig gereageerd. Verder waste de provincie haar handen in onschuld en antwoordde dat zij alleen deelgenomen heeft aan de zogenaamde “keukentafelgesprekken” en dat de verdere vergunningaanvraag en het inlichten van de plaatselijke bevolking een zaak van de gemeente Vlagtwedde is en niet van de Provincie Groningen. Wordt vervolgd dus !

Robiniabossen:
Zoals wellicht bekend, is er een langlopend conflict tussen de gemeente Bellingwedde en “de muizenman”, dhr. Geenhuizen. Een van de punten waarover dhr. Geenhuizen in conflict is met de gemeente Bellingwedde is de afstand die er tussen woonerven en productiegronden moet zijn. Deze afstand moet namelijk 15 meter zijn. Op 24 november 1998 verleent de gemeente Bellingwedde namelijk aan Groen Invest een aanlegvergunning voor de plant van Robiniaproductiebossen op een aantal locaties. (Een gedeelte van deze bossen komt rondom de woning van dhr. Geenhuizen te staan). In deze vergunning staat expliciet vermeld dat er tussen woonerven en productiegronden een afstand van minimaal 15 meter moet zijn. Deze afstand moet aangehouden worden, om overlast van plaagdieren te voorkomen. Op 16 april 2004 komt er na klachten over enorme muizenoverlast van dhr. Geenhuizen antwoord van de gemeente Bellingwedde dat de afstand, na controle, inderdaad te klein is. Bij de afwikkeling van deze kwestie is inmiddels een echte patstelling ontstaan tussen Dhr. Geenhuizen en de gemeente. Zelfs de Ombudsman is ingeschakeld en hij heeft tot 3 keer toe het advies aan de gemeente gegeven om over te gaan tot een correcte afwikkeling van deze zaak. Bellingwedde heeft hier echter geen gehoor aan gegeven, noch aan het “Moreel Appel” dat de Provinciale Staten gedaan heeft op de gemeente. Overigens is het bewuste Groen Invest inmiddels failliet en zijn de gronden verkocht aan varkensboerin Annechien ten Have. Gisteren heeft Anja deze kwestie opnieuw aan de orde gesteld, om te kijken hoe er weer beweging in de zaak te krijgen is. Besloten is, dat de Partij voor de Dieren een brief gaat opstellen (samen met de Partij van de Arbeid), waarin de Raad van Bellingwedde opgeroepen wordt om deze zaak nu eindelijk eens tot een goed en bevredigend einde te brengen. Hopelijk zullen alle andere Statenfracties de brief mede ondertekenen. Ook hierover binnenkort meer.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer