Bijdrage MER helihaven Eemshaven


22 oktober 2014

Voorzitter,

Zoals wij al eerder hebben aangegeven staan wij op voorhand zeer kritisch tegenover de plannen voor een helikopterhaven in het Eemsgebied met aan- en afvliegroutes dwars over de Waddenzee. Wij zijn dan ook verheugd dat er een uitgebreide m.e.r. gaat worden uitgevoerd en dat het College in het voorstel aan de Staten het advies van de m.e.r. commissie integraal heeft overgenomen. Toch hebben wij toch nog een aantal opmerkingen over het voorstel van het College:

1) Het is niet helemaal duidelijk wat onder het begrip studiegebied in het voorstel wordt verstaan. Gaat het hierbij alleen om de locatie waar de helihaven mogelijk gebouwd zou gaan worden, of vallen de geplande vluchtroutes – met name over de Waddenzee – ook onder het studiegebied? Wij zouden dan ook graag expliciet zien opgenomen in het voorstel dat onder het studiegebied ook de mogelijke vluchtroutes van de helikopters vallen. Zoals wij al eerder aangaven maken wij ons namelijk grote zorgen over de mogelijke verstoring van diersoorten in het Waddengebied door geluid en stikstofdepositie van de overvliegende helikopters.

2) In het voorstel ontbreekt een specificatie van de gangbare vlieghoogtes van de helikopters voor de verschillende vluchtroutes. Dit lijkt ons zeker van belang voor de geluidsproductie van de helikopters op de grond en de mogelijke verstoring van mens en diersoorten welke op de geplande vliegroutes leven. Deze gegevens zouden wij dan ook graag expliciet toegevoegd zien in het voorstel.

3) Is de obstakelvrije zone rondom de start en landingsplaats van de helihaven ook van toepassing op bijvoorbeeld vogels? In het voorstel zouden wij graag expliciet opgenomen willen zien welke vereisten worden gesteld aan de minimale afstand van vogels en andere diersoorten voor een veilige operatie van de helihaven, en hoe deze minimale afstand gewaarborgd kan gaan worden zonder dat daarvoor vogels en andere dieren verjaagd dan wel gedood moeten worden.

4) In de opsomming van mogelijke effecten voor verstoring van natuur en soorten missen we effecten van verstoring als gevolg van zicht op een helikopter en door schaduwen die op de grond en het water (het Wad) vallen. Dit zouden we ook graag expliciet zien opgenomen in het voorstel.

Voor al het overige kunnen wij instemmen met de voordracht van het College.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer