Landbouw en natuurDe biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de intensieve landbouw. Overbemesting, bestrijdingsmiddelen en grootschalige monoculturen hebben geleid tot alarmerende afname van de soortenrijkdom in agrarisch gebied. Terwijl bijvoorbeeld insecten als bijen onmisbaar zijn voor de bevruchting van landbouwgewassen.

De provincie moet haar beleid richten op natuurinclusieve landbouw. Voor agrarische gebieden worden aparte natuurdoelen geformuleerd, waarbij de bescherming van soorten, zoals boerenlandvogels, en bodem- en waterkwaliteit voorop staat. Het kleinschalige landschap met houtwallen en singels moet worden beschermd en herontwikkeld. Delen van landbouwgrond kunnen tijdelijk uit productie worden genomen ten behoeve van ecologisch herstel.

De provincie zet zich in voor een versnelde afbouw van intensieve landbouw rondom natuurgebieden. Elke toename van stikstofvervuiling is verboden, er wordt geen ontwikkelruimte voor bedrijven geboden in en nabij natuurgebieden met gebruikmaking van de PAS.

Op de zilte gronden in het noorden van de provincie wordt in de akkerbouw met de natuur mee-gewerkt en worden uitsluitend zoutbestendige (zilte) gewassen geteeld.

Landbouw en natuur

Het standpunt Landbouw en natuur is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer