Kern­punten partij­pro­gramma Partij voor de Dieren voor de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen Groningen


1 maart 2010

Voor het uitgebreide verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 “Kom op! Voor dieren, natuur en milieu” klikt u hier.

Onze speerpunten in Groningen zijn de volgende:

- Regionale biologische landbouw en akkerbouw rond de stad en geen megastallen met kippen, varkens, koeien, geiten, struisvogels of andere dieren

- Gemeentelijke ondersteuning bij het steriliseren van verwilderde katten

- Groen langs de Grote Markt en geen Forum

- De nieuwe weg naar Winsum niet door natuurgebied de Koningslaagte

- Een wethouder Dierenwelzijn, Natuur en Milieu, net als in 50 andere gemeenten

- Een Dierenpolitie en een Milieupolitie

- Minima tegemoet komen bij castratie en sterilisatie van huisdieren

- De verkoop van huisdieren aan kinderen beneden de 16 jaar verbieden

- Geen nieuwe vestigingen van proefdiercentra en geen verarming van bestaande proefdierhuisvesting

- 100 % duurzaam inkoopbeleid door de gemeente

Standpunten over actuele kwesties.

Het Forum
De Partij voor de Dieren is tegen het Forum. Wij zijn tegen prestige projecten. De functies die het Forum in de toekomst zou bekleden, worden allemaal uitstekend vervuld door gebouwen die dat nog wel een tijdje kunnen doen. Het Forum is niet nodig en kost veel geld. Dit geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan het groener en (dier)vriendelijker maken van kwetsbare wijken. Bijvoorbeeld door de aanplant van groenstroken, fruitbomen en groene daken. Dit is ook goed voor de luchtkwaliteit en voorkomt hittestress in de steden bij toenemende temperaturen.
De teneur in Nederland om gebouwen af te breken en nieuwe te bouwen, moeten wij ombuigen. Wij leven in een tijd van verschillende crises (klimaatcrises, voedselcrisis, dierziektencrises) en matiging is nu op zijn plaats. Dat geldt voor particulieren, maar ook voor de publieke sector. De Partij voor de Dieren is wel van mening dat de Grote Markt kan worden verbeterd. Dit zou kunnen door de gevels van de oost- en noordzijde op te knappen of te revitaliseren en ons plein verder te verfraaien door middel van groen.

Regiotram
De Partij voor de Dieren vindt dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden en dat dit bijna gratis moet zijn. Investeren in Openbaar Vervoer is daarvoor noodzakelijk De regiotram is kostbaar, maar is wel een duurzame oplossing voor de lange termijn. Zonder goed openbaar vervoer zorgen de files die we kennen uit het westen straks ook voor een verkeersinfarct, slechte luchtkwaliteit en overlast in Groningen. Wij zijn van mening dat duurzaamheid draait om lange-termijn oplossingen en wij denken dat het vervoer van mensen vanuit het zuiden van de stad naar het centrum of naar Zernike, vraagt om adequate oplossingen. Er komen immers steeds meer studenten naar Groningen. Ook zullen de aantallen bezoekers die vanuit de regio de stad binnen willen komen nog toenemen. Dit zal ertoe leiden dat de stad dichtslibt. Een tram kan daar een oplossing voor zijn.
Op hearings is gebleken dat de plannen nog niet sporen met de werkelijkheid. Er moet goed geluisterd worden naar de bezwaren van omwonenden en zonodig dienen zij zorgvuldig te worden gecompenseerd voor nadelige gevolgen. Bij de aanleg van het tracé dreigen veel bomen te sneuvelen. De Partij voor de Dieren wil dat zoveel mogelijk bomen gespaard blijven. Het verplaatsen van bomen moet ook worden overwogen. Immers, bomen zijn een bron van leven, voor insecten, vogels en andere dieren.
Ook willen wij dat de veiligheid van mens en dier voorop staat. Wij vinden het dan ook een goede zaak dat er een fietsverbinding gescheiden van de tram wordt aangelegd. Als de ruimte er is, willen we een adequate afscheiding van de tram door middel van heggen of groenstroken. Voorts willen wij geen afgezwakte versie van de tram, maar een tram die daadwerkelijk een regionale functie kan vervullen, is het niet op korte termijn, dan wel in de toekomst. Een grote investering is mogelijk, mits die zich over een lange periode terugverdient.

Zuidelijke ringweg
De Partij voor de Dieren is voor oplossingen voor mobiliteitsproblemen die werkelijk duurzaam zijn. Een viaduct is uit den boze. Dit veroorzaakt nog meer fijnstof en overlast. Meer asfalt betekent vaak ook meer auto’s. De beste oplossing is de Tunnelvariant. Deze biedt betere bescherming tegen uitlaatgassen, voorkomt geluidsoverlast en maakt herinrichting met natuur en compacte stadsbeleid mogelijk. Zodoende wordt geen natuur buiten de stad opgeofferd voor woningbouw of kantoorcomplexen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde
Deze heeft grote problemen het water van de Stad te verwerken. De zuiveringskwaliteit is ver onder de maat en de zuivering kost veel te veel geld. Groningen moet als ambitieuze duurzame stad zijn verantwoordelijkheid nemen en water zoveel mogelijk vasthouden. Dus zo min mogelijk verhard oppervlak creëren door middel van een groene daken subsidie en niet afwateren op het riool, maar op berginsvijvers die overgedimensioneerd moeten worden aangelegd. Het gebruik van ‘grijs water’ (van regenwater) in nieuwbouwwijken voor het toilet en voor het wassen van de auto dient onderdeel te worden van de voorwaarden voor een bouwvergunning. De overstort in de vijvers van het Noorderplantsoen dient te worden gestopt. Het rioolwater laten wij niet toe in de huiskamer van Noorderzon en vele stadjers. Wellicht moet Groningen experimenteren met verdiepte wegen die tijdelijk het water kunnen opvangen.

Studenten
Groningen is uitgegroeid tot één van de meest populaire studentensteden van Nederland en dat moet vooral zo blijven. Er wordt in de media gesproken over 'studenten overlast', maar wij vinden dat een verkeerd uitgangspunt. Meer dan een kwart van de inwoners van Groningen is student en die stop je niet in hokjes. Een studentencampus is mogelijk, maar slechts als aanvulling op de huidige huisvesting en van voldoende kwaliteit. De student moet niet verdwijnen uit het straatbeeld en zich weggestopt voelen in een of andere buitenwijk of ex-industrieterrein. Het kan goed zijn te onderzoeken of het extra geluidsdicht maken, in combinatie met isolatie van studentenwoningen in bepaalde buurten eventuele geluidsoverlast zou kunnen doen verminderen.

Krimpende ommelanden
Groningen is gebaat bij een bloeiend achterland. Hoogwaardig openbaar vervoer en transferia kunnen een rol spelen bij het voorkomen van al teveel trek naar Stad.
Het platteland kan leefbaar gehouden worden door een nadruk te leggen op het “flúster en dúster” van het Legeland en dus het weren van bestaande veefabrieken, die voor stank, dierenleed, gevaarlijke verkeerssituaties (onder andere slipgevaar) op kleine wegen en ’s nachts voor overtollig licht zorgen. Ook lijken cijfers aan te geven dat werkgelegenheid in de toekomst groter wordt in recreatie en toerisme dan in landbouw. Door het afbouwen van de landbouw, kan het platteland mooier worden gemaakt en dit kan rustzoekers aanmoedigen zich juist wel in Groningen te vestigen. Landbouw moet zich richten op biologische en regionale producten. Hier komt steeds meer vraag naar, dit zorgt voor minder overlast en kan uitstekend samengaan met toerisme. Producten afnemen bij boerderijwinkels komt in zwang.

Aansluiten op het Westen- en op het Oosten
Groningen moet zich niet alleen richten op de Randstad, maar ook op het noorden van Duitsland. Bremen en Oldenburg liggen dichterbij Groningen dan Utrecht en Amsterdam. Belangrijk is het creëren van een beter openbaar vervoersnetwerk, niet alleen naar het Westen, maar ook naar het Oosten!

Parkeerplaatsen
Wij willen geen nieuwe parkeerplaatsen in de stad, maar een uitbreiding van het aantal P +R plekken. De voorzieningen op P + R terreinen dienen te worden verbeterd, om het autogebruik in de stad verder te laten dalen. Voorts dient het fietsverkeer in de stad beter gefaciliteerd te worden. Meer auto’s in de stad komt de bereikbaarheid niet ten goede, de luchtkwaliteit al helemaal niet en maakt de Stad niet mooier.

Burger en Bestuur
Raadgevend referendum bij belangrijke besluiten. Burgerinitiatief stimuleren, drempel verlagen. Er moeten democratisch gekozen wijkraden komen die zelf kunnen beschikken over geld voor onderhoud en leefbaarheid van de wijk. In de zogenoemde schilwijken rond het centrum mag betaald parkeren alleen worden ingevoerd wanneer een meerderheid van de buurtbewoners dat wil. Meer zelfbeslissingsbevoegdheid voor inwoners van Groningen. Het besturen van de stad moet dichter bij de burgers. Niet langer politieke benoemingen voor bestuurlijke functies.

Financiën en organisatie
Wethouder voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Geen grote prestigeprojecten als het Forum.

Jeugd en Onderwijs
Ethiek, gezondheid, voeding, natuur, dierenwelzijn, milieu en sociale vaardigheiden krijgen belangrijke plaats in onderwijs. Bewegingsonderwijs uitbreiden.

Cultuur, Sport en Recreatie
Breedtesport ondersteunen als middel om gezondheid te bevorderen en sociale cohesie te verbeteren. De gemeente moet middelen vrij maken om op scholen meer sportactiviteiten voor de jeugd mogelijk te maken. Jongeren moeten meer bewegen, de gemeente heeft de middelen daartoe.
De gemeente heeft een belangrijke taak in het verstrekken van subsidie op het gebied van kunst en cultuur en moet proberen grote sport- en cultuurevenementen aan te trekken zolang daar brede belangstelling voor bestaat.

Werk en Inkomen
Opzetten eigen bedrijf stimuleren. Arbeidsmarktkansen van werklozen en gehandicapten vergroten door beter aanbod gesubsidieerde, arbeidsmarktgerichte opleidingen. Vrijwilligerswerk stimuleren. Langdurig werklozen financieel stimuleren om maatschappelijke taken te vervullen. Midden- en kleinbedrijf belonen voor aannemen langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De gemeente moet ouderen met een bijstandsuitkering stimuleren tot het doen van maatschappelijk zinvol werk, bijvoorbeeld bijles geven aan scholieren. Wie een uitkering heeft, mag daar best iets voor terug doen, ook om sociaal niet geïsoleerd te raken. Personeel van de dierenambulance moet betaald worden.


Openbare Orde en Veiligheid
Prioriteit voor bestrijding criminaliteit die welzijn van mensen en dieren aantast, dus voorrang voor opsporen daders mishandeling, diefstal of inbraak boven bijvoorbeeld parkeerovertredingen. Prioriteit bestrijding mensenhandel en gedwongen prostitutie.. Er moet een einde komen aan raamprostitutie. De tippelzone aan de Bornholmstraat moet sluiten omdat prostitutie vrouwonvriendelijk is en te vaak onvrijwillig gebeurt.
De gemeente moet toezien op een gecontroleerde en gereguleerde aanvoer van softdrugs voor coffeeshops: legale voordeur en illegale achterdeur is een niet te verkopen beleid. Wel moeten coffeeshopvrije zones gerespecteerd worden in de omgeving van scholen.
Verbod op verkoop huisdieren aan kinderen jonger dan 16 jaar. Bij kinderboerderijen dient er op tijden dat niemand aanwezig is, bewaking te zijn door middel van camera’s en een alarmsysteem.

Zorg en Welzijn
Voor kleinschalige voorzieningen op lokaal en buurtniveau voor gezondheids- en ouderenzorg. Thuiszorgvoorzieningen zo inrichten dat mensen die niet kunnen terugvallen op mantelzorg, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Actief preventiebeleid inzake obesitas. Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Afdelingen in onder meer verzorgingshuizen waar ouderen hun huisdier kunnen behouden.


Milieu en Duurzaamheid
Regionale biologische landbouw en akkerbouw rond de stad, geen megastallen. Gemeentelijke ondersteuning bij steriliseren van verwilderde katten. Inzet van dierenpolitie en milieupolitie. Eisen aan energieverbruik nieuwe gebouwen. Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De aanleg van nieuwe windmolenparken, bijvoorbeeld bij Stainkoeln moet doorgaan. Er moet meer aandacht komen voor schone energie, Groningen kan daar een koppositie in nemen. In het kapbeleid wordt opgenomen dat ook bij ontheffingen aan particulieren rekening wordt gehouden met het broedseizoen of de aanwezigheid van beschermde diersoorten, zoals vleermuizen.


Wonen en Openbare Ruimte
Meer groen langs Grote Markt. Geen gebouwen met goed casco afbreken. Meergeneratiewonen stimuleren door minder regels voor bouwen van aanleunwoningen op eigen erf. Leegstaande kantoorpanden indien mogelijk ombouwen tot woonruimte. Tegengaan van lichtvervuiling. Openhouden van open ruimte. De gemeente moet kraken gedogen. Zolang er te weinig woonruimte is en teveel leegstand, is kraken een billijk middel tot verandering.


Economie
Ondersteunen kleinschalige, arbeidsintensieve werkgelegenheid en vakonderwijs. Extra ondersteuning van bedrijven die sociaal-maatschappelijk belang dienen. De openingstijden in de horeca moeten vrij blijven. Eigen verantwoordelijkheid spreekt ons meer aan dan betutteling, bij overlast dient wel te worden ingegrepen. Zo nodig moet er een avondklok voor overlast gevende jongeren worden ingesteld. Langdurige overlast kan niet gedoogd worden. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe shoarmazaken in de binnenstad. Deze verkopen vlees van onverdoofd geslachte dieren. Bovendien ontsieren ze het stadsaanzicht.

Sociale Zaken
Tegemoetkoming voor minima voor castreren of steriliseren huisdieren. De gemeente moet ervoor zorgen dat gezinnen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen over een computer met internet kunnen beschikken. Schoolgaande kinderen mogen niet de dupe worden in hun ontwikkeling van het gebrek aan mogelijkheden van hun ouders. Ondersteunen en, indien nodig, subsidiëren initiatieven ter bevordering van sociale cohesie. Inkomen studenten minimaal op bijstandsniveau. Loonsubsidie en stageplaatsen inzetten om mensen naar werk te geleiden.


Verkeer en Vervoer
Nieuwe weg naar Winsum niet door natuurgebied de Koningslaagte. Openbaar vervoer moet klantvriendelijker, tarieven omlaag en frequentie en beschikbaarheid omhoog. Bij verkeerslichten moeten fietsers vaker groen licht krijgen dan automobilisten.
Fietsers en wandelaars moeten voorrang krijgen boven files in de stad. Voor het gebruik van openbare fietsenstallingen in de stad moet niet of weinig worden betaald. Als we meer fietsers willen in de stad en minder auto's , zullen we het fietsverkeer moeten bevorderen. Geen verhoging van het aantal parkeerplaatsen in de stad.

Integratie en Emancipatie
Migranten zijn zelf verantwoordelijk voor inburgering, overheid ziet hier op toe en ondersteunt waar nodig. Mensen zijn vrij te leven volgens eigen culturele gewoonten, zolang deze niet in strijd zijn met de wet of met de vrijheid van anderen. Voorts is het tijd voor een derde emancipatiegolf: die van de dieren.