Kom in actie


Wat u zelf kunt doen

Kap binnen de bebouwde kom:

De gemeente is bevoegd gezag en moet een omgevingsvergunning kap verlenen.

Er zijn drie situaties denkbaar:

a. de kapmelding is gedaan, maar er is nog geen toestemming verleend.

b. er is al een kapvergunning verleend

c. er is nergens informatie te vinden over de kap

 • Vraag bij de gemeente na waarom de bo(o)m(en) gekapt moeten worden. Overleg of er met aangepaste maatregelen behoud van de bomen mogelijk is. Vraag of er een Boom Effecten Analyse is uitgevoerd (met name bij bouwprojecten waarvoor bomen moeten wijken).
 • Vraag of er een herplantplicht geldt, en zo nee, waarom niet.
 • Schrijf een brief naar de gemeenteraadsleden en het College van B &W. U kunt zelf een brief aan de gemeente schrijven, of dit samen met ‘groene’ organisaties in uw gemeente doen. Vervolgens kunt u gemeenteraadsleden vragen of uw brief op de agenda van de raadsvergadering wordt geplaatst. Uw brief wordt dan besproken, en er is gelegenheid om in te spreken.
 • Zoek de publiciteit op om aandacht te vragen voor de situatie en om medestanders op de been te krijgen.
 • Start een juridische procedure. U kunt een bezwaarschrift indienen, zowel als de kapvergunning nog niet is verleend, als ook binnen zes weken na het publiceren van de vergunning. Als de kap op korte termijn zal plaatsvinden kunt u een voorlopige voorziening aanvragen om de kap stil te leggen. U kunt hierbij hulp inroepen van bomenjuristen.

Kap buiten de bebouwde kom:

Kap in het buitengebied is vaak in opdracht van de grondeigenaar (agrariërs, overige bedrijven, of gemeente). Als er meer dan 10 are wordt gekapt, of meer dan 20 bomen uit een bomenrij worden verwijderd, dan is de kap meldingsplichtig bij de provincie. Kap van kerstbomen, fruitbomen en kap op eigen erf is in het buitengebied niet vergunning- of meldingplichtig.

 • Neem contact op met de provincie. Vraag om de reden van de kap en wie de opdrachtgever is, en of er alternatieven zijn overwogen.
 • Ga het gesprek aan met de grondeigenaar en overleg of er alternatieven mogelijk zijn.
 • Vraag waarom u als omwonende niet geïnformeerd bent over de kapwerkzaamheden.

Kap in bossen en natuurgebieden:

Eén van de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Het Groninger Landschap) is meestal opdrachtgever – zij voeren kapwerkzaamheden uit onder een beheerderscontract.

 • Vraag bij de organisatie die het gebied beheert na waarom de bomen gekapt worden.
 • Vraag waarom u, als omwonende of gebruiker van het bos, niet geïnformeerd bent over de kapwerkzaamheden. Staan er bijvoorbeeld bordjes met toelichting, of is er een telefoonnummer beschikbaar om te bellen voor mensen die meer informatie willen?

Kap algemeen:

 • U kunt uw gemeente vragen een ‘bomenvisie’ op te stellen, of hun bomenbeleid te publiceren op de gemeente website. Hierin wordt informatie opgenomen over (redenen voor) kap, regels over herplant en compensatie, ecologische verbindingszone’s in de stad, monumentale bomen, etc. Een voorbeeld is het bomenbeleid van de gemeente Groningen.
 • Zoek hulp van non-profitorganisaties of bomenjuristen.

Plaatselijke en provinciale belangengroepen bomen:

Stichting Boomwachters Groningen houdt zich bezig met het bevorderen van de gezondheid, het behoud en de bescherming van bomen en groene ruimten in de gemeente en provincie Groningen. Ons doel is een echt groene en leefbare toekomst te creëren voor inwoners en de biodiversiteit in het (stedelijk) landschap te herstellen. De stichting bestaat uit een driekoppig bestuur en een werkgroep van vrijwilligers met vele jaren ervaring bij verschillende projecten in het 'bomenwerkveld'. Boomwachters Groningen is altijd op zoek naar actieve vrijwilligers. Lees meer op de website.

Meer informatie:

Bomenrecht

Bomenstichting Nederland

Boomkroonkaart Nederland