Staten­vragen betref­fende bomenkap in natuur­ge­bieden


Geacht College,

Op 31 januari jl. uitte oud-directeur van Staatsbosbeheer (SBB) Frits van Beusekom ernstige zorgen over het beheer van bossen door SBB[1]. Volgens Dhr. Van Beusekom is beheer veranderd in roofbouw, sinds de terrein beherende organisaties geld moeten verdienen. Staatsbosbeheer geeft in een reactie[2] aan dat de bosbenutting en kaalkap voor verjonging op verantwoorde wijze gebeurt. In Groningen beheert SBB 70% van het NNN.

De oppervlakte bos in Nederlands is sinds 2013 gemiddeld jaarlijks met 1350 ha. afgenomen[3]. In Groningen verdwijnen ook grote percelen bos door kap van productiebossen waarvan de subsidietermijn is verstreken, waarna de grond (weer) in gebruik wordt genomen als landbouwgrond.

Graag stellen wij u enkele vragen:

1. Bent u van mening dat er ook in Groningen kaalslag en verschraling van de natuur door houtoogst optreedt? Zo ja, in welke gebieden? Zo nee, waarop baseert u dit?

2. Op welke wijze wordt de provincie geïnformeerd over kapwerkzaamheden in de bossen van SBB, NM en GL (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Groninger Landschap) en bent u van mening dat u voldoende overzicht kunt houden op de totale afname aan bosvolume?

3. Hoe zijn de ontheffingsprocedures geregeld voor de terrein beherende organisaties (tbo’s) bij houtoogst en bosverjongingswerkzaamheden?

4. Hoe waarborgt u dat bij kap binnen het NNN de wettelijk geldende normen voor duurzaam bosbeheer en de regels uit de Gedragscode Bosbeheer, worden gehandhaafd? Op welke wijze en door wie worden deze getoetst?

5. oeHoeHoeBent u het met ons eens dat de grootste zorgvuldigheid betracht moet worden bij bosbeheer, gezien de deplorabele staat van natuur en biodiversiteit en dat elke ingreep er eigenlijk één te veel is? Acht u het nodig om in gesprek te treden met de tbo’s om het beheer opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen?

6. Acht u het wenselijk dat er nieuwe, strengere normen voor houtoogst worden opgesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hierover in gesprek te gaan met de tbo’s?

7. Kunt u aangeven hoe de verhouding productiebos-natuurbos in Groningen is? Acht u het wenselijk dat meer productiebos wordt omgezet naar natuurbos (zowel grotere bosgebieden als solitaire, kleinere productiebosjes)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen?

8. Hebben tbo’s het recht natuurbos naar eigen inzicht om te zetten naar productiebos/multifunctioneel bos? Zo ja, wie ziet er in dit geval op toe dat het NNN hier niet onder lijdt en zijn hier voorwaarden aan verbonden vanuit de Wnb? Zo nee, op welke wijze en door wie wordt bepaald hoe en óf natuurbos kan worden omgezet in productiebos/multifunctioneel bos?

9. Ziet u mogelijkheden om de kap van de productiebossen met eindigende subsidietermijn een halt toe te roepen? Zo ja, wat zijn uw mogelijkheden?

10. Kunt u aangeven hoe vaak en bij welke houtkapprojecten u vrijstelling van de herplantplicht heeft gegeven en met welke reden?

11. Bent u bereid om een subsidieregeling in het leven te roepen voor de aanleg van natuurbos, en de aanleg van bos toe te voegen aan de taken van tbo’s?

12. Kunt u aangeven of er hout uit de Groninger NNN-bossen als biomassa wordt benut en zo ja, voor welke toepassingen?

13. Bij bomenkap die plaatsvindt om ruimte te maken voor andere natuurtypen zoals heide, geldt geen compensatieplicht. Bent u met ons van mening dat in deze gevallen herplant elders wél wenselijk zou zijn om afname van het bosareaal te stoppen en bent u bereid om u hiervoor in te zetten?

14. Bent u met ons van mening dat bij een fatsoenlijk klimaatbeleid aanplant van bos onontbeerlijk is en kappen het CO² probleem alleen maar verergert? Hoe gaat u herbebossing onderdeel maken van uw klimaatambities? Wanneer mogen wij plannen in deze richting verwachten?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren

[1] https://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338

[2] https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2019/02/reactie-op-kritiek-op-ons-bosbeheer

[3] https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer