Landbouw


 • Biologische landbouw

  De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. Dat betekent landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de om­geving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en is respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren. Een goede boer is iemand die met liefde voor het vak een ambacht uitoefent – en is dus geen mestmanager of landbouwgiftechnoloog.

  De provincie kan boeren op sociaal en financieel vlak helpen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren.
  Om de kringlopen te kunnen sluiten neemt de provincie regels in haar beleid op voor grondgebonden en circulaire landbouw. En de provincie ondersteunt initiatieven voor biologische stadslandbouw.

  Europese landbouwsubsidies worden door de provincie alleen ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van streekgebonden, plantaardige en/of biologische productie van voedsel.

  Meer informatie
 • Gifvrije landbouw

  De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een gifvrije landbouw. Omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. Zij worden meestal niet beschermd en zelfs niet geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gebruikt. Mensen en hun dieren komen zo ongevraagd met gif in aanraking, waardoor hun gezondheid in gevaar komt. Naast de gezondheidsrisico's voor mens en dier leidt grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot ontbossing en tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare, maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn. Er moet voorkomen worden dat landbouwgif in het water terechtkomt. De provincie moet streven naar een gifvrije proivncie. Dit kan zij doen door bedrijven te stimuleren om te stoppen met landbouwgif. Ook moeten er spuitvrije zones ingesteld worden, onder andere bij bewoning, scholen, dierenweides en in de nabijheid van biologische bedrijven. Daarnaast moet er vol ingezet worden op groei van het areaal biologische landbouw. De teelt van bloembollen, waarbij veel gif wordt gebruikt, moet aan strenge regels worden onderworpen.

  Meer informatie
 • Landbouw en natuur


  De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de intensieve landbouw. Overbemesting, bestrijdingsmiddelen en grootschalige monoculturen hebben geleid tot alarmerende afname van de soortenrijkdom in agrarisch gebied. Terwijl bijvoorbeeld insecten als bijen onmisbaar zijn voor de bevruchting van landbouwgewassen.

  De provincie moet haar beleid richten op natuurinclusieve landbouw. Voor agrarische gebieden worden aparte natuurdoelen geformuleerd, waarbij de bescherming van soorten, zoals boerenlandvogels, en bodem- en waterkwaliteit voorop staat. Het kleinschalige landschap met houtwallen en singels moet worden beschermd en herontwikkeld. Delen van landbouwgrond kunnen tijdelijk uit productie worden genomen ten behoeve van ecologisch herstel.

  De provincie zet zich in voor een versnelde afbouw van intensieve landbouw rondom natuurgebieden. Elke toename van stikstofvervuiling is verboden, er wordt geen ontwikkelruimte voor bedrijven geboden in en nabij natuurgebieden met gebruikmaking van de PAS.

  Op de zilte gronden in het noorden van de provincie wordt in de akkerbouw met de natuur mee-gewerkt en worden uitsluitend zoutbestendige (zilte) gewassen geteeld.

  Meer informatie

Het standpunt Landbouw is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws